26 יולי 2012

החוג הישראלי להאונדס ע"ר 58-001-235-9

תקנון גידול משלים

1. כללי

    א. מטרת תקנון הגידול המשלים היא הסדרת הגידול המכוון של גזעי ההאונדס , לרבות

        ביגל, באסט, באסט גריפון ונדין, דקל לסוגיו, ובלאדהאונד.

    ב. הוראות תקנון זה משלימות את הוראות תקנון הגידול של ההתאחדות הישראלית

        לכלבנות  ובאות בנוסף לו.

    ג. תקנון הגידול המשלים מחייב את כל בעלי הכלבים מהגזעים המפורטים בסעיף 1. א

       , בין שהם חברים בחוג ובין שאינם חברים בו.

2. הנחיות גידול והרבעה

     א.יותרו לגידול רק כלבים בעלי תעודות יוחסין הרשומים בספר הגידול הישראלי או

        בעלי תעודות יוחסין המוכרות ע"י ההי"ל.

     ב. תנאי מקדים להרבעה- הן הזכר והן הנקבה עברו שיפוט בתערוכה אחת לפחות

        (נספח הגזע- סעיף 2 ג'), ולא נמצא כי הם פסולים על פי תקן הגזע ו/או פסולים

        לגידול (נספח הגזע –סעיף 2 ג') וכן עברו בהצלחה את הבדיקות הרפואיות במידה

       וביצעו בדיקות שתוצאותיהן יכולות להגביל/לפסול לגידול  (נספח הגזע – סעיף 2ג').

    ג. 

 

ביגל

דקל

באסט האונד

באסט גריפון ואנדין

בלאדהאונד

גיל מינימום לשיפוט בתערוכה מחייבת

9 חודשים ויום.

15 חודשים

12 חודשים

12 חודשים

12 חודשים

גיל מינימום להרבעת כלבה

18 חודשים

18 חודשים

18 חודשים

18 חודשים

18 חודשים

גיל מכסימום להרבעת כלבה

8 שנים

8 שנים

7 שנים

7 שנים

7 שנים

בדיקות רפואיות/גנטיות מחייבות

         

בדיקות רפואיות/גנטיות מומלצות

Musladin-Lueke Syndrome (MLS)

Factor VII deficiency

Neonatal cerebellar cortical degeneration (NCCD)

 

Gonioscopy

Thrombopathia

Thyroid testing

Radiographs of hips and elbows

Persistent Pupillary Membrane (PPM)

Primary Open Angle Glaucoma (POAG)

Gonioscopy

Tonometry

Hip Dysplasia

Elbow Dysplasia

פרמטרים פוסלים לגידול

*אפילפסיה

*פיגמנטציית פרווה ו/או עיניים שלא בתקן

* מנשך אפי או סנטרי

* אשך תמיר

* פרט חולה ב MLS  או NCCD       ( הומוזיגוטי למוטציה)

* פרט שהינו נשא MLS  או NCCD (הטרוזיגוטי למוטציה): מומלץ לא להרביע כלל. במידה ומרביעים במקרה חריג המצדיק זאת, יורבע רק עם פרט נקי מ MLS או NCCD בהתאמה.

*כלב חששן מאוד או תוקפן מאוד

*מנשך אפי או סנטרי - מנשך מעוות

*מיקום שגוי של הניבים התחתונים

חוסר בניב או ניבים, חוסר בחותכת או חותכות.

חוסר בפרמולרים או מולרים אחרים שאינם מוזכרים בהסתייגויות להלן: 2 פרה המולרים הראשונים פרה מולר שני אחד ללא התחשבות בחוסר בטוחנת שלישית

*חזה: עצם חזה “קטומה”.

*כל שגיאה בזנב

*כתפיים חלשות מדי

*פיסות קדמיות נוטות לפנים (Knuckling over)

*צבע שחור ללא סימון (Brand) צבע לבן עם או בלי סימונים (Brand). צבעים אחרים מאלו שהוזכרו ברשימת הצבעים.

*אשך תמיר

* אשך תמיר

*שגיאות מהותיות במנשך

*אפילפסיה

*אשך תמיר

*שגיאות מהותיות במנשך

Bloat and* Cancer

*אשך תמיר

*שגיאות מהותיות במנשך

         

    ד. לא תורבע נקבה יותר מפעמיים בתוך 18 חודשים.

    ו. ככלל, החוג מתנגד לביצוע  הרבעה בין הורים לצאצאים או בין אחים לאחיות

      (אחים/אחיות נחשבים כל מי שנולדו לאותם זוג הורים ללא תלות בשגר) .

   ז. בעל זכר/נקבה חייב לדווח למרכז הגזע על גילוי כל מחלה גנטית, הן אם הופיעה

       קלינית והן אם התגלתה בבדיקה כלשהיא. 

  ח. בעל כלב/כלבה יעביר למרכז הגזע את עותקי תוצאות הבדיקות הרפואיות המיוחדות

     (בדיקות גנטיות וכד') שבוצעו לכלב שברשותו.

  ט. בעל כלבה לא ירביע את כלבתו במידה וההרבעה עלולה להזיק לכלבה.

3. שגרים וביקורת שגר

   א. בעל הנקבה ידווח טלפונית למרכז הגזע על הכוונה להרבעה לפחות 15 יום טרם

       ההרבעה. במידת הצורך יידרש בעל הנקבה להעביר לעיונו של מרכז הגזע את

       הניירת הנלווית הנדרשת – (נספח הגזע-סעיף 2 ג') הן של הזכר והן של הנקבה.

   ב. החוג ממליץ לבעלי כלבות להתעדכן לפחות 30 יום טרם הרבעה מול מרכז הגזע או  

       מול גורם וטרינרי מוסמך, לגבי כל ההכנות הנדרשות טרם הרבעה.

   ג. בעל הכלבה הממליטה יודיע למרכז הגזע על ההמלטה, בסמוך למועד ההמלטה.

   ד. חלה חובת ביצוע ביקורת שגר לכל שגר :

      1) ביקורת השגר תבוצע כשהגורים בני 7-8 שבועות.

      2) בעל הכלבה הממליטה יתאם עם מרכז הגזע את ביצוע ביקורת השגר , לא יאוחר

          משבועיים טרם מועד הביקורת הרצוי.

      3) בעל הכלבה הממליטה ידאג לשיבוב הגורים ע"י וטרינר ,בשבב זיהוי חד ערכי,

         טרם ביצוע ביקורת השגר.

     4) בעל הכלבה הממליטה יחויב בגין ביקורת השגר בסכום של 250 ₪. התשלום

         יבוצע במועד ביקורת השגר באמצעות המחאה לפקודת החוג הישראלי להאונדס

         או לחליפין במזומן. הסכום / אמצעי התשלום יתעדכנו מעת לעת ע"י ועד החוג.

         המחיר לאלו שאינם חברים בחוג-כפול.

    5)  ביקורת השגר תבוצע במקום הימצאותם של הכלבה והגורים. בכל מקרה לא

         יתבקש בעל הכלבה והגורים לניידם אל מרכז הגזע לצורך ביצוע הביקורת.

  ה. גורים ימסרו לבעליהם החדשים לא לפני גיל 7 שבועות. הגורים ימסרו לבעליהם

     החדשים לאחר ששובבו ע"י וטרינר בשבב זיהוי חד ערכי שפרטיו המלאים מופיעים

     בנתוני הגור בטופס ההמלטה ולאחר שעברו ביקורת שגר.

     עם זאת, החוג ממליץ למסור את הגורים בגיל 8 שבועות וזאת מתוך ראיית טובת

     הגור בהבטי סוציאליזציה עם כלבים אחרים.

 ו. על בעל הכלבה הממליטה ו/או מוכר הגורים חלה חובה להודיע לרוכשי הגורים על כל

     שגיאה פוסלת ע"פ תקן הגזע ו/או פסילה לגידול ו/או מחלות תורשתיות, הידועים לו

     במועד המכירה וכן באם נערכו בדיקות רפואיות לבדיקת בריאות הורי הגורים/הגורים

     ותוצאותיהן.

     כמו כן, חייב להביא לידיעת הבעלים החדשים את כל התכונות הייחודיות של הגזע.

 ז. לחוג אין כל מעורבות בענייני מחירים ומכירת גורים.

4. קוד אתי

    א. חבר החוג ידאג לרווחתו,תזונתו,תנאי החזקתו,הגיינה נאותה,תרגול גופני הולם,

        טיפול וטרינרי וכל צרכי הכלב שברשותו.

    ב. במדינת ישראל קיימים חוקים ותקנות לאחזקת כלבים וצער בעלי חיים המחייבים

        את כל בעלי הכלבים בישראל.

    ג. בעל כלבה ישקול היטב לפני כל הרבעה אם יש באפשרותו למצוא בתים הולמים

       לגורים שייוולדו.

    ד. חבר החוג יגדל גורים רק בתנאים נאותים וידאג לתזונה מסודרת ולטיפול וטרינרי

       הולם עד מסירתם לבעליהם החדשים.

התקנון אושר ע"י האסיפה הכללית של החוג הישראלי להאונדס ביום 30.7.2012

התקנון אושר סופית ע"י ועדת גידול מדעית (הי"ל) ביום 23.4.2013

$1·       סעיף 3 עודכן במחצית 2013 בהתאם להנחיית ההי"ל בנושא חובת ביצוע ביקורות שגר.